Umowa o pracę co zawiera

0
558
Umowa o pracę co zawiera

Umowa o pracę co zawiera? Czym jest i jakie elementy muszą być w niej ujęte obowiązkowo? Umowa o pracę to forma wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy i podstawą do jej rozpoczęcia. Stosunek pracy to nim innego, jak relacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Umowa o pracę co zawiera?

Umowa o pracę co zawieraUmowa o pracę powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik. Natomiast drugi zostaje u pracodawcy. Powinna ona określać: strony umowy (dokładne dane pracodawcy, zakładu pracy oraz pracownika), rodzaj umowy o pracę (jeśli w umowie brakuje takiego zapisu, przyjmuje się, że umowa została zawarta na czas nieokreślony), datę zawarcia umowy oraz warunki pracy i płacy. Do najważniejszych warunków pracy i płacy, które powinny być zawarte w umowie zaliczają się: rodzaj pracy, określenie funkcji pełnionej przez pracownika, stanowisko pracy, miejsce wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. A w przypadku umów na czas określony również termin zakończenia pracy. Jeśli termin rozpoczęcia pracy nie został wskazany w umowie, stosunek pracy nawiązuje się w dniu jej zawarcia. Nie wolno zapomnieć o  wysokości wynagrodzenia za pracę (ze wskazaniem składników wynagrodzenia). Umowę o pracę należy zawierać na piśmie.

Co jeszcze powinno się znaleźć w umowie o pracę?

Jeżeli podejmujemy nową prace musimy zwrócić uwagę na formę jej wykonywania, ponieważ powyższe elementy muszą być zawarte w umowie o pracę zawieranej na podstawie stosunku pracy. Jeśli zawieramy jedną z umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, zlecenie, agencyjna) to występowanie wszystkich tych składników nie jest gwarantowane. Jednak, gdy pracodawca zatrudnia nas na podstawie umowy o pracę sprawdźmy, czy sporządzona przez niego umowa zawiera wszystkie niezbędne elementy oraz upewnijmy się, że została zawarta w formie pisemnej i dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeśli umowa o pracę nie została zawarta pisemnie, to warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here