Ile zarabia diagnosta laboratoryjny w Polsce?

0
3540
Ile zarabia diagnosta laboratoryjny w Polsce?

Miesięczne wygrodzenie na stanowisku diagnosty laboratoryjnego wynosi od 2300 zł do 3800 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od wielkości jednostki, jej kapitału, wykształcenia, czasu pracy i regionu zatrudnienia. Diagnosta laboratoryjny może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach znajdujących się w szpitalu, przychodni, klinice, przedsiębiorstwie kosmetycznym lub farmaceutycznym, organizacji związanej z branżą diagnostyki laboratoryjnej. Diagnostyka laboratoryjna jest niezbędna również w kryminologii, kontroli i badaniu żywności i badaniach rozwojowych.

Czym zajmuje się diagnosta laboratoryjny?

Diagnosta laboratoryjny wykonuje czynności diagnostyki laboratoryjnej, które obejmują badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych, biologicznych, mikrobiologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych. Diagnostyka laboratoryjna obejmuje również działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej, ocenę jakości i wartości diagnostycznej badań, interpretację i autoryzację wyników badań, a także działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Jak zostać diagnostą laboratoryjnym?

Zawód diagnosty laboratoryjnego jest regulowany ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej.

 1. Pierwszą możliwością rozpoczęcia pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego jest ukończenie studiów wyższych na kierunku analityka medyczna, uzyskując tytuł zawodowy magistra.
 2. Drugą możliwością jest ukończenie studiów wyższych na kierunkach:
 • biologia lub farmacja po uzyskaniu tytułu magistra,
 • chemia lub biochemia po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera,
 • weterynaria po uzyskaniu tytułu zawodowego lekarza weterynarii.

Ukończenie jednego z wyżej wymienionych kierunków oraz odbycie kształcenia podyplomowego, potwierdzone egzaminem pozwala uzyskać tytuł diagnosty laboratoryjnego. Zamiast szkolenia podyplomowego możliwe jest uzyskanie specjalizacji I lub II stopnia albo tytułu specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii.

 1. Trzecią z możliwości jest ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim i uzyskanie tytułu zawodowego lekarza oraz odbycie kształcenia podyplomowego.
 2. Diagnostą laboratoryjnym może zostać także osoba, która ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiada specjalizację I lub II stopnia z zakresu:
 • analityki klinicznej,
 • analityki lekarskiej,
 • diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii,
 • mikrobiologii i serologii,
 • mikrobiologii lekarskiej.

Uzyskanie odpowiedniego wykształcenia uprawnia do wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych, prowadzoną przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych zawiera: numer i datę wpisu, nazwisko, imię, datę urodzenia, numer PESEL, miejsce oraz numer prawa wykonywania zawodu. Stwierdzenie przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych prawa wykonywania zawodu odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku załącza się dokument stwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji, oświadczenie o podsiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Diagnosta laboratoryjny – własna firma

Diagnosta laboratoryjny może prowadzić laboratorium, jeżeli posiada tytuł zgodny z profilem laboratorium oraz prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zatrudnione w laboratorium osoby także muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku pracy. Lokal, w którym ma funkcjonować laboratorium, musi posiadać:

 • pomieszczenia główne, które składają się z punktu przyjęć materiału do badań, punktu rozdziału materiału do badań pomieszczenia do wykonywania diagnostyki laboratoryjnej, pomieszczenia administracyjne,
 • pomieszczenia specjalne, w skład których wchodzą pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia pomocnicze,
 • pomieszczenia socjalne, do których zalicza się pokój socjalny, urządzenia sanitarno-higieniczne, szatnia dla personelu,
 • pomieszczenia służące do obsługi pacjentów, w tym poboru materiału do badań.

Prywatne laboratorium jest kosztowną inwestycją. Na największe dochody mogą liczyć duże laboratoria, wykonujące wiele zleceń. Małe laboratoria diagnostyczne są mniej dochodowe. Wyposażenie laboratorium stanowi najbardziej kosztowną inwestycję. Konieczne jest również dostosowanie lokalu do potrzeb laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań należy zarejestrować działalność gospodarczą. Rejestracja odbywa się za pomocą organu ewidencyjnego. Konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie miasta lub urzędzie gminy osobiście, lub drogą elektroniczną przy pomocy formularzy, podając w treści między innymi przedmiot działalności oraz datę planowanego rozpoczęcia działalności. Wniosek składany jest na formularzu, stanowi także wniosek o wpis do ewidencji REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek umożliwia także wybór formy opodatkowania. W przypadku wyboru podatku VAT konieczna jest jeszcze wizyta w urzędzie skarbowym w celu rejestracji płatnika VAT.

[Głosów:6    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here